Milletvekilleri kanun teklifi verebilir mi?

88. Madde. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.

Kanun teklifi kaç imza?

Kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülme usul ve esasları iç tüzükle düzenlenir. Meclis iç tüzüğününün 74. maddesine göre milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde en az bir imza bulunmalı ve teklif gerekçesiyle birlikte Başkanlığa verilmelidir.

TBMM en az kaç milletvekili ile toplanır?

Konunun önem ve özelliğine göre toplantı yeter sayısı öngörmek mümkün değildir. Toplantı yeter sayısı bu hükme göre 184, karar yeter sayısı ise 139 dur. Anayasada 96’ncı maddenin dışında karar yeter sayısı ile ilgili başka hükümler vardır.

TBMM kanun teklifi nasıl yapılır?

MADDE 4- (1) Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletvekilinin imzasını taşıyan ekli (1) sayılı formun Teklif Destek Bürosunun bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına iletilmesi suretiyle veya kurumsal iletişim platformu (TBMM Portal) üzerinden yapılacak başvuru ile gerçekleştirilir.

Kanun teklifi nasıl Kanunlaşır?

Genel Kurulda kabul edilen tasarı veya teklifler kanunlaşmış sayılır. TBMM’nce kabul edilen kanunlar, yürürlüğe girebilmesi ve uygulanabilmesi için, Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı, kanunları 15 gün içinde yayımlar.30 Ağu 2015

Bir kanun nasıl çıkarılır?

Yasama (kanun yapma) yetkisi TBMM’ye verilmiştir. Kanun tasarısını Bakanlar Kurulu hazırlar, kanun teklifini ise milletvekilleri verir. Kanun tasarısı ve teklifleri, TBMM Başkanlığı’na sunulur. TBMM Başkanlığı’nca doğrudan ilgili komisyona gönderilir.

Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler nelerdir?

Madde 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ayrıca; 2 nci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapamazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devletin maddi çıkarlarıyla ilgili …

Cumhurbaşkanı kanun teklif edebilir mi?

Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

1982 Anayasasına göre kanun teklifi verme yetkisi kime aittir?

Kanun TBMM üyeleri tarafından teklif edilebilir.28 Ara 2019

Cumhurbaşkanlığı teklifi kaç milletvekili?

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın