Müfred lafız ne demek?

Mantık açısından bir lafız hecelere ayrıldığında her hece lafzın delâlet ettiği mânayı vermiyorsa o lafza müfred denilir. Meselâ insan lafzı “insan” şeklinde hecelerine bölündüğünde bu iki heceden hiçbiri insanın ifade ettiği anlamı vermemektedir.

Müfred şiir ne demek?

Müfred kelimesi divan edebiyatında terim anlamında kullanılır. Diğer beyitlerle anlamca ilişkisi bulunmayan , bu nedenle tek başına okunduğunda da anlamlı gelen beyitlere müfred denir.19 Ara 2021

Mürekkep lafız ne demek?

Mürekkeb lafız ise (cümle gibi) birleşik bir mânaya delâlet eden lafızdır. Mürekkeb lafzın bir mâna ifade etmeyecek şekilde olanı da düşünülebilir.

Mürekkep olmak ne demek?

Mürekkep olmak TDK sözlük anlamı şu şekildedir: -den oluşmak.17 May 2022

Müfred Arapça ne demek?

Mufred: Tek varlığı gösteren isimler – Musennâ: ki varlığı gösteren isimler – Cemî: Üç veya daha fazla varlığı gösteren isimler. Bir tek varlığı gösteren sözcük yapısına müfred (tekil) adı verilir.

Müphem lafız ne demek?

Arap dilinde bazı kelimeler vardır ki tek başlarına kullanıldıklarında delâlet ettikleri anlam açık bir şekilde ortaya çıkmaz. Tek başlarına kullanımlarında anlam bakımından bir kapalılık söz konusudur. Bu tür kelimelere müphem lafızlar denir.

Mücmel lafız ne demek?

Sözün sahibi tarafından bir açıklama yapılmadıkça kendisiyle neyin kastedildiği anlaşılmayan lafız mânasında usûl-i fıkıh terimi. İcmâl masdarından türetilen mücmel kelimesi sözlükte “ayrıntısı çıkarılmamış hesap, tafsilâtlı olarak açıklanmamış söz, müphem, kapalı” gibi anlamlara gelir.

Dinde lafız ne demek?

Lafız, sosyal hayatta sıkça kullanılan fakat isminin tam olarak bilinmemesi sözcüklerin arasında yer almaktadır. Kur’an Lafzı Nedir? Kur’an lafzı, Yüce Allah insanlara uyması gereken, sakınması gereken söz ve manaların aktarılması, ondan başka ilah olmadığının aktarılması olarak geçmektedir.15 Nis 2022

Lafız ve mâna ne demek?

Klasik Arap edebiyatı eleştirisinde genellikle mâna şiirde işlenen fikir ve tema, lafız da üslûp olarak değerlendirilmiştir. Gelenekte ana temalar övgü, yergi ve ağıt gibi türlerle sınırlandırılmıştır.

Sarih lafız ne demek?

Sarih ve kinaye de yine bu açıdan yapılmış bir başka ayırım olup fıkıh usulünde kinaye, “kendisiyle kastedilen mâna kapalı olan ve ancak söyleyenin niyetinin bilinmesiyle veya başka bir karîne ile anlaşılabilen lafız“, bunun zıddı olan sarih ise “ister hakikat ister mecaz anlamında kullanılsın kendisiyle kastedilen …

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın